Algemene voorwaarden – Privacy – Cookies – Disclaimer

Op deze pagina treft u onze uitgangspunten voor privacy en de voorwaarden die van toepassing zijn op de producten en diensten die MySchoolApp Junior levert.

Wilt u meer weten; neemt u dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden en bekijken; ook sturen wij ze op uw verzoek aan u toe.

 

Privacy Policy

MySchoolApp Junior heeft als doelstelling de interactieve online communicatie tussen (basis)scholen en ouders van leerlingen op allerlei mogelijke manieren te faciliteren. De bescherming van persoonlijke gegevens van haar klanten, de gebruikers en websitebezoekers vinden wij erg belangrijk en willen wij zorgvuldig behandelen en beveiligen.

Op deze pagina leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben schroom dan niet contact op te nemen via info@myschoolappjunior.nl .

Definities:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MySchoolApp junior de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of die producten van MySchoolApp Junior afneemt.

Applicatie: Het door Orange in a box B.V. ontwikkelde programma onder de naam MySchoolApp Junior, welk programma kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op een mobiele telefoon of een andere computer.

Gebruiker: De natuurlijke en/of rechtspersoon, niet zijnde de Opdrachtgever, die de Applicatie heeft gedownload en geïnstalleerd.

Primaire ouder of gebruiker: De ouder die door de school is uitgenodigd tot het gebruik van MySchoolApp Junior en het desgewenst verrijken van de gegevens in de app.

 

1. Organisatie

MySchoolApp Junior is een handelsnaam van Orange in a box B.V. gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6014420. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben wij de opslag en verwerking van de gegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), gevestigd te Den Haag. Dit staat geregistreerd onder meldingsnummer M1602684.

MySchoolApp Junior legt uw organisatie- en persoonsgegevens vast ten behoeve van haar klantenadministratie en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van MySchoolApp junior.

2. De website:

Gegevens van de bezoekers van de website van Orange in a box B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Orange in a box B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Orange in a box B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.myschoolappjunior.nl. De door u op de site ingevoerde gegevens voor bestellingen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Orange in a box B.V. gevestigd aan de Schiedamse Vest 93 b, 3012 BG te Rotterdam.

Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Orange in a box B.V. ter beschikking worden gesteld. Orange in a box B.V. kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Orange in a box B.V. persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Orange in a box B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Orange in a box B.V. Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacy beleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website en de applicatie. Orange in a box B.V.is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

3. De applicatie:

Betrokkenen/ gebruikers

Basisschool

 • Geautoriseerde medewerkers die toegang hebben tot specifieke groepen.
 • Beheerder van de portal die toegang heeft tot alle groepen.
 • De beheerder nodigt ouders uit tot het gebruik van MySchoolApp Junior en het toevoegen van gegevens.

Ouders/verzorgers

 • Primaire ouder/ verzorger heeft toegang tot de groep waarin hun eigen kind zit.
 • Toegevoegde ouders/verzorgers heeft toegang tot de groep waarin hun kind zit.
 • Toegevoegde ouders/verzorger worden toegevoegd door de primaire ouder/verzorger.

Kinderen (geen gebruiker)

 • Het kind en alle persoonsgegevens zijn middels 1 uniek kindprofiel gekoppeld aan één groep.

Gegevens

 • Het beheer van de persoonsgegevens (NAW, emailadressen, telefoonnummers van de school) vallen in hun volledigheid onder de verantwoordelijkheid van de school.
 • Ouders / verzorgers voegen zelf gegevens tot aan het kindprofiel en bepalen welke gegevens met andere ouders van dezelfde groep gedeeld worden.
 • MySchoolApp Junior heeft geen toegang tot de opgeslagen gegevens en kan deze dus nooit aan derden verschaffen. In geval van support bij scholen, heeft een medewerker van MySchoolApp Junior tijdelijk toegang tot de gegevens met toestemming van de school. De enige partijen die in een of andere vorm toegang hebben tot de gegevens zijn de gebruikers zelf (medewerkers / beheerder van de school, ouders) en MySchoolApp Junior (bij support).
 • Het opslaan van gegevens gebeurt ten behoeve van de gebruikers. Gebruikers zijn niet verplicht om persoonsgegevens in te vullen. Tevens is het mogelijk de gegevens wel of niet zichtbaar te maken voor andere ouders van de groep van het kind. Waardoor onderlinge communicatie en gegevens uitwisselen eenvoudiger kan worden gemaakt.
 • Het is echter wel in het belang van de leerkracht, schooladministratie en andere gebruikers als gebruikers de eigen gegevens up-to-date houden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid van de door de gebruikers ingevoerde informatie.
 • De zichtbaar gemaakte persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor de beheerder van de portal, voor de leerkracht en de ouders van de kinderen in dezelfde groep.
 • Buitenstaanders hebben geen toegang tot MySchoolApp Junior en kunnen dus geen gegevens of andere informatie van de school inzien.
 • Beeldmateriaal wat geplaatst wordt in de app is conform de afspraken en regels van de school. De school is te alle tijden verantwoordelijk voor de content en alle eventuele rechten en aanspraken die ermee samenhangen.
 • MySchoolApp Junior is geen vervanging voor andere administratiesystemen waarin de basisschool de gegevens van kinderen en ouders registreert.

Verwijderen van gegevens

 • Gebruikers kunnen op elk moment zelf hun persoonsgegevens en/of cookies verwijderen. MySchoolApp Junior verwijdert alleen dan gegevens van een school indien hiertoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan door de schooldirectie.

Contractopzeggingen

In het geval van een contractopzegging verwijdert de school alle gegevens van alle gebruikers.

Orange in a box B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

 

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is van toepassing op www.myschoolappjunior.nl. Deze website is eigendom van Orange in a box BV, gevestigd aan de Schiedamse Vest 93 b, 3012 BG te Rotterdam.

Op 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht geworden, waaraan elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies zich dient te houden.

Onze website www.myschoolappjunior.nl plaatst een aantal cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

MySchoolApp junior gebruikt cookies om zijn website beter te kunnen laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

MySchoolApp junior gebruikt twee soorten cookies: functionele en niet-functionele. Een functioneel cookie onthoudt bijvoorbeeld inloggegevens of producten die in het webshop-deel zitten. Niet-functionele cookies houden bijvoorbeeld het websitebezoek bij. Voor niet-functionele cookies die geplaatst zijn moet de websitebezoeker vooraf toestemming geven.

Orange in a box B.V. verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website (www.myschoolappjunior.nl) en haar services, zoals:

 • het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • welke pagina’s zijn bezocht
 • de duur van een gebruikerssessie
 • welke aanpassingen gemaakt moeten worden

Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website en services te optimaliseren en om onze dienstverlening beter te kunnen laten aansluiten op de (technische) ontwikkelingen bij onze gebruikers en klanten. De verzamelde gegevens hebben geen enkel ander doel dan een technische/functionele: zij zullen bijvoorbeeld nooit gebruikt worden voor commerciële activiteiten of gedeeld worden met derde partijen.

 

Disclaimer

MySchoolApp Junior is een handelsnaam van Orange in a box B.V. gevestigd aan de Schiedamse Vest 93 b, 3012 BG te Rotterdam.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Orange in a box B.V. Orange in a box B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en informatie. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetpagina www.myschoolappjunior.nl. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Als u via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Orange in a box B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.